Regulamin.strony

REGULAMIN SERWISU „minisquash.pl”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1
Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego minisquash.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.minisquash.pl
Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz podmiotu zarządzającego serwisem (Administratora).
Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.

&2
Administratorem serwisu jest Agencja Projektowo-Budowlana Krzysztof Biodrowicz, NIP: 651-145-14-51, Regon: 233760593, adres e-mail:biuro@minitenis.eu
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Administrator - Agencja Projektowo-Budowlana Krzysztof Biodrowicz
Serwis – społecznościowy portal minisquash.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.minisquash.pl, mający na celu propagowanie gry w squasha wśród dzieci i młodzieży do 15 roku życia oraz motywowanie tych osób do rozwijania umiejętności w zakresie gry w squasha, umożliwiający Użytkownikom uzyskiwanie różnorodnych informacji dotyczących gry w squasha oraz nawiązywanie kontaktów z osobami zainteresowanymi wskazaną dyscypliną oraz sportem w ogólności,
Użytkownik – osoba, posiadająca aktywne konto w serwisie; w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych za Użytkownika uznaje się łącznie taką osobę i jej przedstawiciela Ustawowego, wyrażającego zgodę na rejestrację w Serwisie,
Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną,
Login- indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika  w serwisie, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji konta.
Konto - dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać oraz modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie, jak również zarządza nimi,
Profil – miejsce w sieci internet (strona), gdzie opublikowany jest zbiór informacji (danych, opisów itp.) oraz zdjęć zamieszczonych przez Użytkownika,  dostępnych dla innych Użytkowników oraz Administratora. Profil tworzony jest dla Użytkownika przez Administratora według wzoru opracowanego przez Administratora, z możliwością jego modyfikacji w zakresie określonym przez Administratora.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami,
Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    ZASADY OGÓLNE

&3

1.    Dla używania Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiających uzyskanie dostępu oraz korzystanie z sieci Internet oraz posiadanie konta poczty internetowej (e-mail)                              

2.    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
3.    Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest przekazywanie przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta, jak również używanie Konta należącego do innej osoby.

&4
1.    Zabronione jest podejmowanie działań mogących utrudniać, zakłócać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Serwisu.
2.    Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z jego charakterem społecznościowym. W szczególności Użytkownikowi zabrania się:
a) umieszczania materiałów:
- o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
- naruszających polskie i/lub międzynarodowe normy prawne lub etyczne,
- przedstawiających lub propagujących przemoc, nienawiść lub dyskryminację ze względu na jakiekolwiek czynniki,
- naruszających dobra osobiste innych osób,
b) używania wulgaryzmów i zwrotów mogących obrazić lub w jakikolwiek sposób naruszyć godność innych osób,
c) łamania ogólnie przyjętych zasad etykiety,
d) podejmowania działań zmierzających do usunięcia, wprowadzenia zmian, uszkodzenia, utrudnienia lub uniemożliwienia dostępu do Kont innych Użytkowników,
e) podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody po stronie Administratora, Użytkowników lub osób trzecich.
3.    Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, naruszających prywatność innych Użytkowników, takich jak: zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich zezwolenia, chyba że zezwala na to przepis prawa.
4.    Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika (poza polami do tego przeznaczonymi) własnych lub odnoszących się do innych osób danych kontaktowych, takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem. Wybrany przez Użytkownika Login lub pseudonim nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe.
5.    Użytkownikowi niedozwolone jest promowanie innych stron internetowych, jak również wykorzystywanie Serwisu do działalności komercyjnej, promocyjnej itp. własnej lub prowadzonej przez osoby trzecie. Niedozwolone jest również rozsyłanie za pośrednictwem Serwisu wiadomości typu spam oraz niezamówionej informacji handlowej.
&5
1.    Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do zamieszczania w Serwisie udostępnianych materiałów oraz że umieszczane przez niego treści są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz praw do ochrony danych osobowych.
2.    W szczególności w przypadku umieszczenia w Serwisie zdjęć lub filmów Użytkownik oświadcza, że:  
a) posiada określone prawem zgody i uprawnienia do opublikowania zdjęcia lub filmu w Serwisie,
b) w przypadku zdjęć lub filmów przedstawiających osoby trzecie – uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie w Serwisie treści odnoszących się do tych osób.
3.    Zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym informacje stanowiące dane osobowe lub dobra osobiste, Użytkownik zgadza się jednocześnie na dostęp do tych informacji innych Użytkowników oraz Administratora.
4.    W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Użytkownik oświadcza, że udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów  w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu oraz zrzeka się roszczeń względem Administratora w przypadku ich wykorzystania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

&6
Pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta ponosi Użytkownik. W przypadku Użytkowników nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podejmowane przez takie osoby w związku z korzystaniem z Serwisu ponosi przedstawiciel ustawowy  takiej osoby, wyrażający zgodę na rejestrację Użytkownika w Serwisie.

2. REJESTRACJA

&7
1.    Użytkownikiem Serwisu mogą być:
a) za zgodą przedstawicieli ustawowych – osoby fizyczne do 15 roku życia,
b)  osoby pełnoletnie, będące przedstawicielami ustawowymi dzieci trenujących lub zainteresowanych grą w tenisa ziemnego,
c) osoby pełnoletnie wykonujące funkcję trenerów tenisa ziemnego, fizjoterapeuci oraz trenerzy ogólnorozwojowi,
d) osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzące kluby gry w tenisa ziemnego,
które po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizują procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
2.    Rejestracja w Serwisie i utworzenie Konta odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.minisquash.pl.
3.    Osoby niepełnoletnie lub ograniczone w zdolności do czynności prawnych dokonują rejestracji w Serwisie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
4.    W wyniku zarejestrowania się w Serwisie zawarta zostaje umowa o świadczenie usług elektronicznych między Użytkownikiem a Administratorem; w przypadku osób fizycznych nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych umowa zawarta zostaje między Administratorem a przedstawicielem ustawowym takiej osoby, wyrażającym zgodę na rejestrację Użytkownika w Serwisie.
5.    Użytkownik dokonujący rejestracji ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. Wykrycie przez Administratora nieprawdziwych danych może spowodować blokadę Konta Użytkownika oraz – w przypadku gdy podanie nieprawdziwych danych może stanowić    czyn zabroniony pod groźbą kary lub dokonane zostanie w celu popełnienia takiego czynu -  powiadomienie właściwych organów ochrony prawnej o możliwości popełnienia przestępstwa.
6.    Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych w formularzu rejestracyjnym w przypadku nastąpienia ich zmiany.
7.    Dokonując rejestracji Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 lit. a, obowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość i województwo), e-mail, data urodzenia, telefon kontaktowy, dane dotyczące rodziców lub przedstawicieli ustawowych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, e-mail, PESEL, seria i numer dowodu osobistego), a także opcjonalnie innych danych, w szczególności dotyczących posiadania lub nie posiadania trenera, obranego pseudonimu. Rejestracja może zostać dokonana po  zaakceptowaniu podanych informacji oraz treści niniejszego Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego Użytkownika.
8.    Dokonując rejestracji Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c, obowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość i województwo), e-mail, telefon kontaktowy, wykonywany zawód, numer licencji (w przypadku jej posiadania), a także opcjonalnie inne dane, w szczególności obrany pseudonim.
9.    Dokonując rejestracji Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 lit. d, obowiązany jest do podania następujących danych: nazwa klubu, adres, e-mail, telefon kontaktowy, dane podmiotu prowadzącego klub (imię i nazwisko, firma albo nazwa właściciela klubu, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem podmiotu prowadzącego tą  ewidencję, ewentualnie numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego).
10.    Administrator zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika lub jego przedstawicieli ustawowych:
a) potwierdzenia wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych - w drodze okazania kopii odpowiedniego dokumentu potwierdzającego te dane. W razie odmowy przedstawienia kopii dokumentu lub uznania jej za budzącą uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
b) uprawdopodobnienia posiadania odpowiednich zgód i uprawnień do zamieszczania w Serwisie udostępnianych materiałów oraz prawdziwości umieszczanych w Serwisie treści – w drodze przedłożenia właściwych, wskazanych przez Administratora  drogą elektroniczną dokumentów, potwierdzających przedmiotowe zgody, uprawnienia i prawdziwość treści. W razie odmowy przedstawienia właściwych dokumentów lub uznania ich za budzące uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub rozwiązać umowę.

&8
1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik, jak również – w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - jego przedstawiciel ustawowy akceptujący rejestrację:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Z 002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w szczególności do zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług,
c) wyraża zgodę na prezentację na Profilu Użytkownika danych obejmujących imię, obrany pseudonim oraz województwo w którym zamieszkuje,
d) oświadcza, iż wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą,
e) oświadcza, że Użytkownik posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do zamieszczania w Serwisie udostępnianych materiałów oraz że umieszczane przez niego treści są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i pokrewnych oraz praw do ochrony danych osobowych.
f)  Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
2.    Dokonując  Rejestracji Użytkownik jak również – w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - jego przedstawiciel ustawowy akceptujący rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu, jak również na otrzymywanie od Administratora za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych, promocyjnych i innych, związanych z grą w tenisa ziemnego.

&9
1. Użytkownik ma możliwość utworzenia w Serwisie własnego Profilu w formie podstawowej lub w formach rozszerzonych, według wzoru stworzonego przez Administratora, z możliwością modyfikowania Profilu w zakresie określonym przez Administratora.
2. Forma rozszerzona Profilu oznacza Profil w formie podstawowej z dodatkowymi modułami stworzonymi przez Administratora, co do posiadania których Użytkownik złożył Administratorowi odpowiednią dyspozycję.
3. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil.

&10
1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne.
2. Utworzenie i korzystanie przez Użytkownika z Profilu w formie podstawowej przez pierwszy rok jest nieodpłatne.
3.Administrator może świadczyć na rzecz Użytkowników oferowane przez siebie odpłatne usługi po uzyskaniu od nich wyraźnej dyspozycji. O możliwości skorzystania z odpłatnych usług, ich rodzaju oraz wysokości opłat Administrator informował będzie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

&11
Użytkownik oraz Administrator mają możliwość w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny.

3. BLOKADA KONTA

&12
1.    W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub uznania przez Administratora zachowania Użytkownika za szkodliwe dla Serwisu, innych Użytkowników lub samego Administratora, Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika czasowo lub na stałe.
2.    W przypadku zablokowania Konta, aktywacja lub ponowne założenie Konta może być dokonane tylko za zgodą Administratora.

III. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

&13
1.    Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Przedmiotowe treści nie stanowią poglądów Administratora i twórców Serwisu. Za ewentualne szkody poniesione przez Administratora i/lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności wskutek niestosowania się do niniejszego Regulaminu lub  przepisów prawa, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wskutek działań innych osób, w szczególności posłużenia się przez te osoby danymi Użytkowników sprzecznie z celem działania Serwisu.

&14
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, wywołanej w szczególności siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwolonym działaniem Użytkowników lub osób trzecich.
2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu dokonywani zmian i ulepszeń  w systemie. Administrator zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników na stronie głównej o wskazanych przerwach oraz czasie ich trwania.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w Konto Użytkownika jeśli jest to konieczne do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

&15
1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację.
2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W razie uznania reklamacji, w celu usunięcia stwierdzonych zakłóceń, Administrator uprawniony jest do ingerencji w Konto i Profil Użytkownika.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&16
1.    Idea Serwisu, projekt graficzny stron Serwisu oraz Profili tworzonych dla Użytkowników oraz wszelkie inne przejawy działalności twórczej Administratora (lub działających na jego zlecenie osób trzecich) o indywidualnym charakterze, stanowią własność twórców Serwisu, chronioną właściwymi przepisami, w szczególności normami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U.  z 2003 r., Nr 119, poz. 1117).
2.    W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej twórców Serwisu, Administrator podejmie niezwłocznie wszelkie przewidziane prawem kroki zmierzające do ochrony jego praw oraz pociągnięcia  osób odpowiedzialnych za naruszenia do odpowiedzialności cywilnej i karnej.


&17
1.    Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdej chwili.
2.    O każdorazowej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminy na stronie internetowej Serwisu.
3.    W przypadku zmiany Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest zaakceptowanie nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy między Użytkownikiem a Administratorem i zablokowanie Konta.

&18
1.    Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
2.    W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Administratorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora.

&19
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Get Adobe Flash player
squash portal mini squash cezary squash dla dzieci squashzoneclub squash mikolaj squash dla dzieci rampa squash dla dzieci michalina squash dla dzieci p4juniorssquashschool squash dla dzieci vitasport squash dla dzieci michalina squash dla dzieci lizard squash dla dzieci lizard squash mazi squash mikolaj squash czarny squash czarny squash czarny squash dla dzieci 4win squash dla dzieci 4win squash dla dzieci 4win mini squash wstaszkiewicz mini squash chef squash dla dzieci squashpoint squash dla dzieci squashpoint squash dla dzieci squashpoint squash cartman squash cartman